Vilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter") fra Hans Buch A/S ("HB") til enhver kunde ("Køber").
Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for HB og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. HB er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår eksplicit er accepteret.

1. ORDREINDGÅELSE
Aftaleindgåelse sker først, når HB afsender skriftlig, herunder elektronisk, accept af Købers ordre på webshoppen.

2. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG
Produkterne leveres af DSV, PostNord eller ethvert andet af HB meddelt sted i Danmark. Alle omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan HB afsende Produkterne til Køber på en af HB valgt transportmåde.

3. FORSINKELSE
Såfremt HB ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet - Herudover er HB ikke ansvarlig over for Køber.

4. PRISER, KORTTYPER OG GEBYER 
Priser for produkter er eksklusiv moms og/eller andre afgifter.
Der kan benyttes Dankort og Internationale kort til købet. Gebyret tilfalder Køber.
 
Det kort, som anvendes ved købet, debiteres, når produktet afsendes fra Hans Buch’s lager til køberen (kortholderen). Kortgebyret følger Nets retningslinjer og tillægges kunden ifm. købet via betalingsløsningen.
Når du handler hos Hans Buch behandles kortoplysningerne af Nets Danmark A/S, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

5. EMBALLAGE
Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med HB anvisninger.

6. BETALINGSVILKÅR
Ved betaling via kort vil beløbet blive trukket, når ordren afsendes fra Hans Buch lager.
Ved betaling via faktura skal dette ske senest 14 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2 % per løbende måned.

7. RETURNERING
Forud for enhver returnering skal du have udfyldt og sendt en returneringsformular til: kundeservice@hansbuch.dk. Efter indsendelse af returneringsformularen modtager du et returnummer, som skal anføres tydeligt på det returnerede.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i samme stand som da varen blev modtaget. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Husk at anføre dit returnummer eller en kopi af returneringsformularen.
Er varen returneret korrekt og indenfor den gældende frist refunderer Hans Buch det beløb, du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Køberen betaler dog selv for returneringen. Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug bortfalder returretten
Alle produkter, der returneres skal være forsvarligt indpakket i original emballage. Hans Buch hæfter ikke for skader som følge af mangelfuld emballering.
Hans Buch anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost eller med fragtmand. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hans Buch. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

8. PRODUKTINFORMATION
Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra HB eller en af HB forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, HB udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af HB.

9. ÆNDRINGER 
HB forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter samt at levere Produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

10. MANGLER
HB forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som var mangelfulde på leverings- tidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra Produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager HB sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter HB om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. HB ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden HB skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. Ved mangelsindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med HB sende Produktet til HB vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser HB undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender HB for HB regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod HB som følge af mangelfulde Produkter.

11. PRODUKTANSVAR 
Køberen skal holde HB skadesløs i den udstrækning, HB pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som HB efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor Køberen. HB er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. De nævnte begrænsninger i HB ansvar gælder ikke, hvis HB har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

12. FØLGESKADER/INDIREKTE TAB 
HB er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

13. REKLAMATIONER
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til HB uden ugrundet ophold. Forud for enhver returnering af varer til HANS BUCH A/S skal Køber kontakte HB for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko. (indsæt link til returneringsform)
Som forbruger har man 2 års reklamationsret. Der henvises i øvrigt til Købelovens bestemmelser vedrørende reklamationer.

14. FORCE MAJEURE
HB er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for HB rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod HANS BUCH A/S.

15. TVISTER 
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed (gælder dog ikke Købers manglende betaling af HANS BUCH A/S' fakturaer), skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

16. VED KØB VIA WEBSHOPPEN
Køber godkender og accepterer køber, at Hans Buch A/S  trækker det angivne beløb via Nets. Såfremt køber har rabataftale med Hans Buch A/S , trækker Hans Buch A/S alene det lavere beløb i henhold til aftalen med køber via Nets.
Vilkår er gældende på lige vis for alle kundegrupper, herunder betalingskortkunde og kredit/faktura kunder

COOKIES

HVAD ER COOKIES?
En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din computer. Dette sker, så vi kan genkende din computer og ‘huske’ dine indstillinger, når du kommer tilbage. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. I stedet hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at vi hele tiden kan forbedre hansbuch.dk.

BRUG AF COOKIES PÅ HANSBUCH.DK
For at optimere hansbuch.dk benytter vi cookies. Herved gemmes nogle af dine tidligere valg og indtastninger på sitet, således at din oplevelse af hansbuch.dk bliver mere personlig og brugervenlig. Vi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. Fra Google Analytics får vi rapporter om aktiviteten på hansbuch.dk.

GOOGLE ANALYTICS SÆTTER TO TYPER COOKIES
En permanent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvilket site brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på din harddisk indtil de udløber, eller indtil du selv sletter dem.
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.
Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Eftersom en cookie befinder sig hos dig, er det kun muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber dog, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at gøre din oplevelse på hansbuch.dk bedre og mere personlig.
Ønsker du ikke at modtage cookies fra hansbuch.dk kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google’s Opt-Out Browser Add-on. Vær opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du installerer dette browser-plugin.

SLETNING AF COOKIES
Cookies kan slettes af brugeren. Dette gøres som regel fra browserens menu under Indstillinger eller Internet options. Vær opmærksom på, at hvis alle cookies på computeren slettes, vil alle gemte brugernavne og adgangskoder for diverse websites blive slettet.

PERSONDATAPOLITIK HOS HANS BUCH

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Hans Buch. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

OPLYSNINGER VI INDSAMLER
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Hans Buch indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside
- Gennemfører et køb af vores produkter
- Opretter en kundekonto
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Anmelder vores hjemmeside
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

DEN DATAANSVARLIGE
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Hansbuch.dk er Hans Buch A/S Roskildevej 8-10 2620 Albertslund – CVR 75 14 24 12

BEHANDLINGSGRUNDLAG OG FORMÅL
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
 Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. DSV eller PostNord med henblik på levering af dine indkøb.
Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.  
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kundeservice@hansbuch.dk. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til EU’s persondataforordning, GDPR.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en minimal risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

KONTAKT OS

HANS BUCH A/S
Roskildevej 8-10,
2620 Albertslund
CVR.75142412
Du kan kontakte hansbuch.dk via:
Email: kundeservice@hansbuch.dk
Telefon: +45 43 68 50 00
Sidst opdateret: 25.05 2018